مدرسین

2 سال

سمانه آقاجری

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
3
میانگین امتیاز
4.7
تعداد دوره‌ها
1
2 سال

فرشته پورحاجی

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
1
میانگین امتیاز
5
تعداد دوره‌ها
3
9 ماه

نامی علوی

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
1
میانگین امتیاز
5
تعداد دوره‌ها
1
9 ماه

پارسا عصاره

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
1
میانگین امتیاز
5
تعداد دوره‌ها
2
1 سال

الهه شمس

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
1
1 سال

محمد تدین

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
3
2 سال

منا زیاریان

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
1
1 سال

محمدامین شراهی

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
1
11 ماه

علیرضا پرورش

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
2
11 ماه

علیرضا شیخ نصیری

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
1
9 ماه

مهرآفرین منوچهری

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
1
1 سال

عارف الهی

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
1
5 ماه

میترا واقفی

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
0