مدرسین

2 سال

پارسا عصاره

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
4
میانگین امتیاز
5
تعداد دوره‌ها
2
2 سال

سمانه آقاجری

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
3
میانگین امتیاز
4.7
تعداد دوره‌ها
1
3 سال

فرشته پورحاجی

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
1
میانگین امتیاز
5
تعداد دوره‌ها
3
2 سال

نامی علوی

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
1
میانگین امتیاز
5
تعداد دوره‌ها
1
2 سال

الهه شمس

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
1
2 سال

محمد تدین

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
3
2 سال

منا زیاریان

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
1
2 سال

محمدامین شراهی

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
1
2 سال

علیرضا پرورش

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
2
2 سال

علیرضا شیخ نصیری

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
1
2 سال

مهرآفرین منوچهری

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
1
2 سال

عارف الهی

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
1
10 ماه

مسعود صالحی

فعالیت مدرس
نقد و بررسی
0
میانگین امتیاز
0
تعداد دوره‌ها
0