فصل اول (آشنایی), درس

آشنایی با محیط برنامه و ایجاد پروژه جدید