فصل دوم (ابزارها), درس

آشنایی با تصاویر و کار با آن