فصل دوم (ابزارها), درس

آشنایی با ابزار متنی و کار با متن