فصل دوم (کار با سطر و ستون), درس

ایجاد سطر و ستون، حذف سطر و ستون